Kryteria oceny algorytmów planowania przydziału procesora

Kryteria oceny algorytmów planowania


W ocenie jakości planowania można przyjąć różne kryteria. Kryteria te bardzo często są ze sobą w sprzeczności w tym sensie, że poprawa uszeregowania z punktu widzenie jednego kryterium powoduje pogorszenie z punktu widzenia innego kryterium (trade-off pomiędzy kryteriami).

Część kryteriów ma charakter ilościowy — można je zmierzyć i obiektywnie ocenić. Przykładem jest wykorzystanie procesora lub przepustowość. W innych przypadkach ocena ilościowa jest trudna, a ewentualne miary nie jednoznaczne i nie zawsze obiektywne. Przykładem może być sprawiedliwość, co zostało zasygnalizowane przy omawianiu zagadnień synchronizacji procesów.

 • Efektywność z punktu widzenia systemu

  • wykorzystanie procesora (processor utilization) — procent czasu, przez który procesor jest zajęty pracą
  • przepustowość (throughput) — liczba procesów kończonych w jednostce czasu
 • Inne aspekty z punktu widzenia systemu

  • sprawiedliwość (fairness) — równe traktowanie procesów
  • respektowanie zewnętrznych priorytetów procesów
  • równoważenie obciążenia wykorzystania zasobów

Sprzeczność występuje najczęściej pomiędzy kryteriami, istotnymi z punktu widzenie interesów użytkowników, a kryteriami oceny całego systemu. Dla użytkownika istotna jest minimalizacja czasu odpowiedzi, czasu cyklu przetwarzania lub czasu oczekiwania. W przypadku ustalenia czasowej linii krytycznej istotna jest również minimalizacja opóźnienia, zakładając że jest dopuszczalne (np. w systemach łagodnego czasu rzeczywistego). Dla systemu istotna jest natomiast maksymalizacja wykorzystania zasobów (np. procesora) lub przepustowość. Obciążenie procesora przez dużą liczbę zadań może jednak wpływać na zwiększenie czasu cyklu przetwarzania, czasu oczekiwania, czasu odpowiedzi oraz opóźnienia.

Interes użytkownika powinien być przedkładany w systemach interakcyjnych. Istotnym parametrem w tych systemach jest czas odpowiedzi. Odpowiedź przekazywana jest za pośrednictwem jakiegoś urządzenia wejścia-wyjścia, a więc z punktu widzenia planowania przydziału procesora istotny jest czas przetwarzania do momentu zażądania odpowiedniej operacji wejścia-wyjścia. Obok minimalizacji tego czasu, ważna jest też jego przewidywalność. Do oceny przewidywalności można użyć jakieś statystycznej miary rozrzutu (np. wariancji), ale wykorzystanie takiej miary w optymalizacji uszeregowania jest trudne. W systemach wsadowych dąży się z kolei przede wszystkim do optymalizacji wykorzystania zasobów. Próbę optymalizacji w tego typu systemach można podjąć, gdyż znany jest najczęściej zbiór zadań do zrealizowania. Nawet jeśli spontanicznie pojawia się nowe zadanie, nie ma potrzeby podejmowani natychmiastowej obsługi.

 • Efektywność z punktu widzenia użytkownika

  • czas cyklu przetwarzania (turnaround time) — czas pomiędzy przedłożeniem zadania, a zakończeniem jego wykonywania (rzeczywisty czas przebywania w systemie w momencie zakończenie procesu),
  • czas odpowiedzi (reakcji, response time) — czas pomiędzy przedłożeniem żądania, a rozpoczęciem przekazywania odpowiedzi,
  • czas opóźnienia — czas od linii krytycznej do momentu zakończenia wykonywania.
 • Inne aspekty z punktu widzenia użytkownika

  • przewidywalność — realizacja przetwarzania w zbliżonym czasie niezależnie od obciążenia systemu.