Ćwiczenia 2: Procedury operujące na liczbach

Rozwiązania poniższych zadań to proste procedury operujące na liczbach całkowitych.
Dla każdej procedury rekurencyjnej podaj jej specyfikację, tj. warunek wstępny i końcowy,
oraz uzasadnij jej poprawność.
Poprawność procedur rekurencyjnych można pokazać przez indukcję.

 1. Stopień parzystości liczby całkowitej \(x\), to największa taka liczba naturalna \(i\), że \(x\) dzieli się przez \(2^i\).
  Liczby nieparzyste mają stopień parzystości 0, liczby 2 i -6 mają stopień parzystości 1,
  a liczby 4 i 12 mają stopień parzystości 2.
  Przyjmujemy, że 0 ma stopień parzystości -1.

  Napisz procedurę parzystość wyznaczającą stopień parzystości danej liczby całkowitej.

 2. Napisz procedurę, która przekształca daną liczbę naturalną w taką, w której cyfry występują w odwrotnej kolejności,
  np. 1234 jest przekształcane na 4321.
 3. Sumy kolejnych liczb nieparzystych dają kwadraty kolejnych liczb naturalnych, zgodnie ze wzorem:
  \(\sum_{i=1}^k (2 i - 1) = k^2\).
  Wykorzystaj ten fakt do napisania procedury sqrt obliczającej sqrt x \( = \lfloor\sqrt{x}\rfloor\)
  i nie korzystającej z mnożenia, ani dzielenia.
 4. Liczbę naturalną nazwiemy rzadką, jeżeli w jej zapisie binarnym żadne dwie jedynki nie stoją obok siebie.
  Napisz procedurę rzadkie : int → int, która dla danej liczby naturalnej \(n\) zwróci najmniejszą rzadką liczbę naturalną większą od \(n\). Na przykład, dla \(n = 42 = 101010_2\) mamy \(\mathtt{rzadkie}\ 42 = 1000000_2 = 64\).
 5. Liczbę naturalną nazwiemy rzadką, jeżeli w jej zapisie binarnym żadne dwie jedynki nie stoją obok siebie.
  Napisz procedurę rzadkie : int → int, która dla danej liczby naturalnej \(n\) wyznaczy liczbę dodatnich liczb rzadkich, które nie przekraczają \(n\).
  Na przykład, dla \(n = 42 = 101010_2\) mamy rzadkie 42 = 20.
 6. Napisz procedure, która sprawdza, czy dana liczba jest pierwsza.
 7. Zaimplementuj kodowanie par liczb naturalnych jako liczby naturalne.
  To znaczy, napisz procedurę dwuargumentową, która koduje dwie liczby dane jako argumenty w jednej liczbie naturalnej.
  Dodatkowo napisz dwie procedury, które wydobywają z zakodowanej pary odpowiednio pierwszą i drugą liczbę.
 8. Napisz procedurę, która dla danej liczby \(n\) sprawdzi czy pierścień reszt modulo \(n\) zawiera nietrywialne pierwiastki
  z 1 (tj. takie liczby \(k\), \(k \neq 1\), \(k \neq n-1\), że \(k^2 \equiv 1\ \mod\ n\)).
  Nota bene, jeśli takie pierwiastki istnieją, to liczba \(n\) nie jest pierwsza.
  Odwrotna implikacja jednak nie zachodzi --- np. dla \(n=4\) nie ma nietrywialnych pierwiastków z 1.