Przestrzenie afiniczne I

Definicja przestrzeni afinicznej. WłasnościNiech \(X\) będzie zbiorem niepustym a \(V\) przestrzenią wektorową nad ciałem \({\mathbb K}\). Załóżmy, że dane są dwie operacje (odwzorowania)


\(X\times X\ni (x,y)\longrightarrow \overrightarrow {xy}\in V,\)      (1.1)


\(X\times V\ni (x, v )\longrightarrow x+v \in X.\)      (1.2)


Znak "plus" jest tutaj symbolem użytym w nowym znaczeniu. Mamy ciągle "plus" oznaczający dodawanie w przestrzeni wektorowej i "plus" oznaczający dodawanie w ciele. Z kontekstu zawsze wynika, co oznacza "plus" pojawiający się w danej formule.

Mówimy, że \(X\) jest przestrzenią afiniczną o kierunku \(V\), jeśli spełnione są dwa następujące warunki

A1) Dla każdych \(x\in X\), \(v\in V\) zachodzi równoważność: \(x+v=y\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\overrightarrow {xy}=v\).

A2) Dla każdych \(x,y, z \in X\overrightarrow{xy}+\overrightarrow{yz}=\overrightarrow{xz}\).

Elementy przestrzeni afinicznej \(X\) nazywamy punktami. Odwzorowanie (1.1) nazywa się wyznaczaniem wektora przez parę punktów. Odwzorowanie (1.2) nazywa się zaczepianiem wektora w punkcie.

Przestrzeń afiniczną zapisujemy także jako parę \((X,V)\). Używamy także określenia przestrzeń afiniczna \(X\) nad \(V\). Wymiarem przestrzeni afinicznej nazywamy wymiar przestrzeni wektorowej \(V\) i oznaczamy \(\dim X\).

Zbierzmy na początek kilka podstawowych własności przestrzeni afinicznych.


Twierdzenie 1.1

Dla każdych punktów \(x,y\in X\) i każdych wektorów \(v,w\in V\) zachodzą następujące warunki:

  1. \(\overrightarrow {xx} = 0\),
  2. \(x+0 = x\), gdzie \(0\) jest wektorem zerowym w \(V\).
  3. \(\overrightarrow {xy} = 0\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(x=y\),
  4. \(-\overrightarrow {xy} = \overrightarrow {yx}\),
  5. \(x = y\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\overrightarrow {zx}= \overrightarrow {zy}\) dla każdego \(z\in X\),
  6. \(x=y\) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje \(z\in X\) takie, że \(\overrightarrow {zx}= \overrightarrow {zy}\),
  7. \(\overrightarrow {x(y+v)} = \overrightarrow {xy}+v\),
  8. \(x + (v + w) = (x + v) + w\).
  9. \(\overrightarrow {(x+v)(y+w)} = \overrightarrow{xy} + (w-v)\)

Dowód

1) Korzystając z A2) otrzymujemy równość
\(\overrightarrow {xx} +\overrightarrow {xx}=\overrightarrow {xx}.\)


Dodając do obu stron \(-\overrightarrow {xx}\) otrzymujemy żądaną równość.

2) Korzystając z A1) i udowodnionej już własności 1) dostajemy

równość \(x+ 0=x\), bo \(\overrightarrow{xx}=0\).

3) Z aksjomatu A1) i udowodnionej już własności 2) wiemy, że \(\overrightarrow {xy}=0\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(y=x+0=x\).
4) Z aksjomatu A2) i własności 1) otrzymujemy równości
\(\overrightarrow {xy} +\overrightarrow {yx} =\overrightarrow {xx}=0.\)
5) i 6) Następująca implikacja jest oczywista.

Jeśli \(x=y\), to dla każdego punktu \(z\in X\) zachodzi równość \(\overrightarrow {zx} =\overrightarrow {zy}\).

Udowodnimy implikację:

Jeśli istnieje punkt \(z\in X\) taki, że \(\overrightarrow {zx}=\overrightarrow {zy}\), to \(x=y\).

Korzystając z własności 4) i aksjomatu A2) dostajemy implikacje


\(\overrightarrow {zx} =\overrightarrow {zy} \Longrightarrow \overrightarrow {zx}-\overrightarrow {zy} =0 \Longrightarrow -(\overrightarrow {xz}+\overrightarrow {zy})=0\Longrightarrow \overrightarrow {xy}=0\)


Z własności 3) mamy równość \(x=y\).

7) Korzystając z aksjomatu A2) otrzymujemy równość
\(\overrightarrow {x(y+v)} = \overrightarrow {xy} +\overrightarrow {y(y+v)}.\)


Stosując teraz A1) dostajemy


\(\overrightarrow {y(y+v)} = v.\)


8) Na podstawie 6) wiemy, że \(x+(v+w) =(x+v)+w\) wtedy i tylko wtedy, gdy
\(\overrightarrow {x(x+(v+w))} = \overrightarrow {x((x+v)+w)}.\)


Lewa strona ostatniej równości jest równa (na podstawie własności 6) i 1))


\(\overrightarrow {xx} +(v+w)= v+w.\)


Dla prawej strony zachodzą równości (również na podstawie 6) i 1))


\(\overrightarrow {x((x+v)+w)}= \overrightarrow {x(x+v)}+w = (\overrightarrow {xx} +v)+w=v+w.\)
9) Wykorzystując udowodnione już własności otrzymujemy
\(\overrightarrow {(x+v)( y+w)}= \overrightarrow {(x+v)y} +w= - \overrightarrow {y(x+v)} +w= -\overrightarrow {yx} -v + w = \overrightarrow {xy} +(w-v).\)


Z własności 8) wynika, że możemy stosować zapis \(x+v+w\).

br>

Przykład 1.2

Każda przestrzeń wektorowa \(V\) jest przestrzenią afiniczną nad samą sobą. Operacje zaczepiania wektora w punkcie i wyznaczania wektora przez parę punktów dane są następująco. Dla \(v,w \in V\)


\(\overrightarrow{vw}=w-v,\)


\(v+w=v+w.\)


W ostatnim wzorze z lewej strony mamy zaczepianie wektora \(w\) w punkcie \(v\), z prawej strony dodawanie wektorów w \(V\).


Przykład 1.3

Dowolny zbiór jednoelementowy jest przestrzenią afiniczną nad przestrzenią wektorową \(\{0\}\).


Przykład 1.4

Najlepiej znanym przykładem przestrzeni afinicznej jest przykład znany ze szkoły. Mianowicie, płaszczyzna lub trójwymiarowa przestrzeń fizyczna ze znanymi ze szkoły operacjami zaczepiania wektora swobodnego w punkcie i wyznaczania wektora swobodnego przez parę punktów są oczywiście przestrzeniami afinicznymi. Płaszczyzna i trójwymiarowa przestrzeń fizyczna są zbiorami punktów. Proponujemy, aby czytelnik prześledził na tym przykładzie wszystkie własności z Twierdzenia 1.1. Własności te w większości wydają się całkiem oczywiste, ale pamiętajmy, że definicja przestrzeni afinicznej (tak samo zresztą jak definicje przestrzeni wektorowej, ciała czy grupy) jest definicją aksjomatyczną i wszystkie własności tej struktury, choćby wydawały się najbardziej oczywiste, muszą być wywiedzione z aksjomatów.

Twierdzenie 1.1 na płaszczyźnie

Punkt bazowy, układ bazowy

Ustalmy pewien punkt \({\rm o}\) w przestrzeni afinicznej \((X,V)\). Punkt ten nazwiemy punktem bazowym. Rozważmy odwzorowanie


\(\Phi _{{\rm o}}: X \ni x \longrightarrow \overrightarrow {{\rm o} x}\in V.\)      (2.3)


Odwzorowanie to jest bijekcją. Istotnie, odwzorowanie odwrotne dane jest formułą


\((\Phi _{{\rm o}})^{-1} (v) ={{\rm o}}+v.\)


Ponieważ \(\Phi _{{\rm o}}\) jest bijekcją, więc możemy przenieść strukturę przestrzeni wektorowej z \(V\) na \(X\). Robimy to tak, aby odwzorowanie \(\Phi\) było izomorfizmem liniowym, tzn. definiujemy działania w \(X\) następująco:

Dla \(x,y\in X\) punkt \(x+y\) jest równy takiemu punktowi \(z\in X\), że \(\overrightarrow {{\rm o} x} +\overrightarrow {{\rm o} y} = \overrightarrow {{\rm o} z}\).

Dla \(x\in X\) i \(\lambda \in {\mathbb K}\) punkt \(\lambda x\) zdefiniowany jest jako punkt \(z\in X\) taki, że \(\overrightarrow {{\rm o} z}= \lambda \overrightarrow {{\rm o} x}.\)

Innymi słowy,


\(\overrightarrow {{\rm o} (x+y)} =\overrightarrow {{\rm o} x}+\overrightarrow {{\rm o} y},\)


\(\overrightarrow {{\rm o} (\lambda\, x)}= \lambda \overrightarrow {{\rm o} x}.\)


Łatwy eksperyment pokazuje, że struktura przestrzeni wektorowej na \(X\) wprowadzona przez zadanie punktu bazowego, w istotny sposób zależy od tego punktu.

Niech teraz dany będzie punkt bazowy \(o\) i baza przestrzeni wektorowej \(V\). Załóżmy, że przestrzeń \(V\) jest skończenie wymiarowa i \(e_1,...,e_n\) jest daną bazą tej przestrzeni.

Układ \(({\rm o} ;e_1,...,e_n)\) nazywamy układem bazowym przestrzeni afinicznej \(X\). Układ bazowy nazywa się też układem współrzędnych. Punkt \({\rm o}\) jest początkiem tego układu zaś \(e_1,...e_n\) są wektorami wyznaczającymi osie współrzędnych. Taki układ współrzędnych nazywa się ukośnokątnym układem współrzędnych (dla podkreślenia, że nie musi to być układ prostokątny). Na razie zresztą nie mamy pojęcia prostopadłości w przestrzeni afinicznej.

Mając dany układ bazowy \(({\rm o} ;e_1,...,e_n)\) każdemu punktowi \(x\in X\) możemy przyporządkować ciąg współrzędnych \((x_1,...,x_n)\) wektora \(\overrightarrow {ox}\) w bazie \(e_1,..., e_n\), tzn. \(\overrightarrow {{\rm o} x} =x_1e_1+...+x_ne_n\). Ciąg ten nazywamy współrzędnymi punktu \(x\) w danym układzie bazowym (układzie współrzędnych).


Punkt bazowy


Układ bazowy


Afiniczna niezależność punktówAfiniczna niezależność punktów


Niech \((X,V)\) będzie przestrzenią afiniczną i \(A= {\{x_t\}}_{t\in T}\) zbiorem punktów przestrzeni \(X\). Oznaczmy jeden z elementów zbioru wskaźników \(T\) przez \(0\). Mówimy, że zbiór \(A\) jest afinicznie niezależny, jeśli zbiór wektorów


\(\{ \overrightarrow {x_0 x_t}\}_{ t\in T\setminus \{0\}}\)


jest liniowo niezależny. Definicja ta zależy a priori od wyboru punktu \(x_0\). Za chwilę wykażemy, że zależność ta jest tylko pozorna.

Zbiór punktów nazywa się afinicznie zależnym, jeśli nie jest afinicznie niezależny. Podobne definicje afinicznej zależności i niezależności obowiązują dla układu punktów. Dwa punkty są afinicznie zależne wtedy i tylko wtedy, gdy są równe. Pojedynczy punkt uważamy za afinicznie niezależny.

Udowodnimy teraz twierdzenie


Twierdzenie 3.1

Niech \({\rm o}\) będzie punktem bazowym przestrzeni afinicznej \(X\). Punkty \(x_0,x_1,...x_n\) są afinicznie zależne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją skalary \(r_0,...,r_n\) nie wszystkie równe zeru takie, że \(r_0+...+ r_n=0\) oraz


\(r_0\overrightarrow {{\rm o} x_0} +...+r_n\overrightarrow {{\rm o} x_n} =0,\)      (3.4)


Dowód

Załóżmy najpierw, że \(\{ x_0,...x_n\}\) są afinicznie zależne, czyli \(\overrightarrow {x_0x_1},...,\overrightarrow {x_0x_n}\) są liniowo zależne. Istnieją więc skalary \(r_1,...,r_n\) nie wszystkie równe zeru, takie, że


\(r_1\overrightarrow {x_0x_1}+...+ r_n\overrightarrow {x_0 x_n}=0.\)


Zdefiniujmy \(r_0=-r_1-...-r_n\). Zachodzą równości


\(\begin{aligned}\sum _{i=0}^n r_i\overrightarrow {{\rm o} x_i}&= (-r_1-...-r_n) \overrightarrow {{\rm o} x_0}+ r_1\overrightarrow {{\rm o} x_1} +...+r_n\overrightarrow {{\rm o} x_n}\\ &= r_1 \overrightarrow {x_0{\rm o}}+...+ r_n\overrightarrow {x_0{\rm o}}+r_1\overrightarrow{{\rm o} x_1}+...+r_n\overrightarrow {{\rm o} x_n}\\ &= r_1\overrightarrow {x_0x_1}+...+r_n \overrightarrow {x_0x_n}=0. \end{aligned}\)


Odwrotnie załóżmy, że istnieją skalary \(r_0,...,r_n\) nie wszystkie równe zeru, których suma jest równa zeru i takie, że \(\sum _{i=0}^n r_0\overrightarrow {{\rm o} x_i}=0.\)

Zachodzą następujące równości


\(\begin{aligned} 0&= r_0(\overrightarrow {{\rm o} x_0}+\overrightarrow {x_0 x_0}) +...+ r_n( \overrightarrow{{\rm o} x_0}+\overrightarrow {x_0x_n})\\ &= (r_0+...+r_n)\overrightarrow {{\rm o} x_0} +r_1\overrightarrow {x_0x_1}+...+ r_n \overrightarrow {x_0x_n}\\ &= r_1\overrightarrow {x_0x_1}+...+ r_n \overrightarrow {x_0x_n} \end{aligned}\)


Ponieważ nie wszystkie skalary \(r_0,...r_n\) są równe zeru a ich suma jest równa zeru, więc wśród skalarów \(r_1,...,r_n\) istnieje skalar niezerowy. A zatem \(\overrightarrow {x_0x_1},...,\overrightarrow {x_0x_n}\) są liniowo zależne, co kończy dowód twierdzenia.

Warunek w powyższym twierdzeniu zależy a priori od wyboru punktu bazowego, ale nie zależy od wyboru \(x_0\). W definicji punkt bazowy w ogóle się nie pojawia. Ponieważ warunek definicyjny i warunek z twierdzenia są sobie równoważne afiniczna zależność nie zależy ani od wyboru punktu \(x_0\), ani od wyboru punktu bazowego.

W \(n\)-wymiarowej przestrzeni afinicznej może istnieć co najwyżej \(n+1\) punktów afinicznie niezależnych. Na fizycznej płaszczyźnie każde trzy niewspółliniowe punkty są afinicznie niezależne i każda większa liczba punktów stanowi zbiór afinicznie zależny.

Ustalmy pewien układ bazowy \(({\rm o} ;e_1,...,e_n)\) w przestrzeni afinicznej \((X,V)\). Jeśli dane są punkty \(x\), \(y\) i ich współrzędne \((x_1,...,x_n)\), \((y_1,...,y_n)\) w danym układzie bazowym, to wektor \(\overrightarrow {xy}\) ma współrzędne \((y_1-x_1,...,y_n-x_n)\) w bazie \(e_1,...,e_n\).

Niech dane będą punkty \(x_0,...,x_m\in X\) i niech


\((x_{i1},...,x_{in})\)


będą współrzędnymi punktu \(x_i\), dla \(i=0,...,m\), w danym układzie bazowym.

Mamy następujące równości


\({\rm rk}\left [\begin{array} {lr} \ 1 \ \ \ 1\ \ \ \ \ \ \ \ ...\ \ \ \ \ 1\\ \ x_{01} \ x_{11} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{m1}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{0n}\ x_{1n} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{mn} \end{array} \right ]\)
\(= {\rm rk}\left [\begin{array} {lr} \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ...\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0\\ \ x_{01} \ x_{11}-x_{01}\ \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{m1}-x_{01}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{0n}\ x_{1n}-x_{0n} \ \ \ \ ...\ \ \ \ x_{mn}-x_{0n} \end{array} \right ]=\)
\(=1+ {\rm rk}\left [\begin{array} {lr} \ x_{11}-x_{01} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{m1}-x_{01}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{1n}-x_{on} \ \ \ \ ...\ \ \ \ x_{mn}-x_{0n} \end{array} \right ]\)


Wektory \(\overrightarrow {x_0x_1},...,\overrightarrow {x_0x_m}\), \(m\le n\), są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy


\({\rm rk}\left [\begin{array} {lr} \ x_{11}-x_{01} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{m1}-x_{01}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{1n}-x_{0n} \ \ \ \ ...\ \ \ \ x_{mn}-x_{0n} \end{array} \right ]=m\)


Udowodniliśmy


Twierdzenie 3.2

Punkty \(x_0,..., x_m\), \(m\le n=\dim X\), są afinicznie niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy


\({\rm rk}\left [\begin{array} {lr} \ 1 \ \ \ 1\ \ \ \ \ \ \ \ ...\ \ \ \ \ 1\\ \ x_{01} \ x_{11} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{m1}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{0n}\ x_{1n} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{mn} \end{array} \right ]=1+m\)


Podobnie uzasadnia się następujące twierdzenie.


Twierdzenie 3.3

Punkty \(x_0,..., x_n\), \(n=\dim X\), są afinicznie niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy


\({\rm det}\left [\begin{array} {lr} \ 1 \ \ \ 1\ \ \ \ \ \ \ \ ...\ \ \ \ \ 1\\ \ x_{01} \ x_{11} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{n1}\\ \ . \\ \ . \\ \ . \\ \ x_{0n}\ x_{1n} \ \ \ \ ... \ \ \ \ x_{nn} \end{array} \right ]\ne 0\)